Basisinformatie over Gegevensbescherming van Webcontacten

Verantwoordelijke: CHOVI SL
Doel: Opstellen van de nieuwsbrief of nieuwsbulletin, publicaties, evenementen en andere informatie die verband houdt met de activiteiten van CHOVI SL
Rechtvaardiging: De verwerking geschiedt op basis van de toestemming die u ons verleent.
Ontvanger: Advertentie- en communicatiediensten
Internationale overdrachten: Personen belast met verwerking voor het beheren van nieuwsbrieven buiten de EU, vallend onder “Privacy Shield Rechten Inzage in, rectificatie en wissing van gegevens, evenals andere rechten, zoals in de aanvullende informatie wordt toegelicht.
Aanvullende informatie: U heeft inzage in de gedetailleerde informatie over hoe de gegevens verwerkt worden op onze website: http://www.chovi.com/politica-de-privacidad/

Wettelijke kennisgeving

1. Identificatie van de bedrijfsnaam van de verantwoordelijke voor het bestand

Overeenkomstig het bepaalde in de Wet 34/2002 van 11 de juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce verstrekken wij u hierbij de gegevens van de vennootschap:

 • Bedrijfsnaam: CHOVI SL
 • Gevestigd in: Spanje
 • Telefoon nr.: 902 566 522
 • E-mail: choviresponde@chovi.com
 • Zetel: Pol. Ind. Font de Musa S/N de Benifaio 46450 (Valencia).
 • I.F/C.I.F.: B46070595
 • Maatschappelijk doel: Voeding
 • Registratiegegevens: ________________________________

2. Algemene informatie.

Deze algemene voorwaarden reguleren het gebruik van de diensten van de website http://www.chovi.com/ eigendom van CHOVI SL gratis beschikbaar voor internetgebruikers en om die te bezoeken hoeft men zich niet eerst aan te melden of te registreren. Maar voor het bestellen van bepaalde diensten of producten moet de gebruiker zich wel registreren op de Website. Het gebruik van onze website verleent u de hoedanigheid van gebruiker en houdt in dat de Gebruiker op dat moment volledig en zonder voorbehoud alle Algemene Voorwaarden in de versie gepubliceerd door CHOVI SL aanvaardt , evenals ons privacybeleid en verwerking van persoonsgegevens. Iedere keer dat deze onze website wil bezoeken dient de Gebruiker de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. Tevens is het gebruik van de Dienstverlening eveneens onderworpen aan kennisgevingen, normen inzake gebruik en de instructies waar de Gebruiker door CHOVI SL van op de hoogte wordt gesteld en die voorzien zijn in deze Algemene Voorwaarden mits die daar geen bezwaar tegen maakt.

De geregistreerde Gebruiker kan zich te allen tijde automatisch afmelden van de Website, zonder dat die beslissing terugwerkende kracht heeft en hij kan dat doen via Internet, telefonisch op nummer 902 566 522 of per e-mail:  choviresponde@chovi.com

CHOVI SL behoudt zich te allen tijde en zonder opzegtermijn het recht voor toegang tot de Website te weigeren of in te trekken voor alle gebruikers die deze Algemene Voorwaarden niet nakomen, evenals de eventuele toepasselijke Bijzondere Voorwaarden.

3. Algemene voorwaarden

In het algemeen verplicht de Gebruiker zich deze voorwaarden en gebruiksvoorwaarden na te leven  en altijd volgens de wet en goede praktijken en vereisten van goede trouw te handelen en de verleende diensten op gepaste wijze te gebruiken, en ziet ervan af de website http://www.chovi.com/  te gebruiken op een manier die het normaal functioneren, de goederen of rechten van CHOVI SL de rest van de Gebruikers, of in het algemeen iedere derde kan storen, schaden of verslechteren.

In het bijzonder en zonder dat dit enige beperking oplegt aan de verplichting die de Gebruiker in het algemeen en in overeenstemming met de voorgaande paragraaf op zich heeft genomen wanneer deze http://www.chovi.com/ gebruikt:

 • Mag hij niet op af vanaf de website informatie of materiaal invoeren, opslaan of verspreiden die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofobisch , aanzetten tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of die op enige wijze in strijd zijn met de goede zeden, grondrechten en openbare vrijheden, eer, privacy of afbeeldingen van derden, en in het algemeen de huidige regelgeving.
 • Mag hij niet via deze website een computerprogramma, gegevens, virus, code, hardware of telecomunnicatieapparatuur of enig ander elektronisch of fysiek instrument of apparaat dat schade kan toebrengen aan de website, een van de diensten of de apparatuur, systemen en netwerken van CHOVI SL, van een gebruiker of in het algemeen een derde. Of dat die op enigerlei wijze kan beïnvloeden of het normaal functioneren daarvan kan verhinderen.
 • De gebruiker moet de door CHOVI SL verstrekte “Gebruikersnaam” en  “Wachtwoord” op gepaste wijze beschermen, zijnde identificerende elementen die toegang verlenen tot de verschillende diensten die op de website worden aangeboden, en de gebruiker verplicht zich het gebruik daarvan niet over te dragen, noch toegang daartoe de verlenen aan derden, en stelt zich aansprekelijk voor de schade en negatieve gevolgen die kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik daarvan. Er wordt aangeraden sterke en complexe wachtwoorden te gebruiken zodat die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Tevens wordt aangeraden letters en cijfers en eventueel leestekens te gebruiken. De gebruiker is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten door een derde die zijn/haar wachtwoord(en) of gebruikersna(a)m(en) daarvoor gebruikt, ten gevolge van een niet gepast gebruik of verlies daarvan door de Gebruiker.
 • De gebruiker mag niet de gegevens, informatie, programma’s of elektronische documenten van CHOVI SL of derden vernietigen, aanpassen, voor eigen gebruik gebruiken, buiten werking zetten of beschadigen.
 • De gebruiker mag het gebruik van de diensten van CHOVI SL door andere gebruiker niet verhinderen, evenmin als het gebruik van soortgelijke diensten door een ander bedrijf.
 • In het bijzonder moet de Gebruiker afzien van het verrichten van activiteiten die strijdig zijn met normen die de bescherming van persoonsgegevens, de markt en de consumenten, Intellectueel Eigendom, normen van fiscale aard en de eer, en privacy en beeltenis en goede naam van personen of bedrijven reguleren.
 • Hiet is de Gebruiker verboden het “copyright” en andere gegevens die de rechten van CHOVI SL of de houders opgenomen in de Inhoud, evenals de technische beschermingsapparaten en andere rapportagemechanismes die de inhoud zou kunnen bevatten.

CHOVI SL mag naar eigen goeddunken de dienstverlening onmiddellijk beëindigen indien het gedrag van de Gebruiker niet in overeenstemming is met de hierin opgenomen termen en voorwaarden

CHOVI SL is te allen tijde, zonder opzegtermijn bevoegd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen, evenals de bijzonder voorwaarden die, in voorkomend geval, door van een publicatie op website vermeld worden opdat alle Gebruikers kennis kunnen nemen van die wijzigingen.

4. Intellectueel en industrieel eigendom

 1. De structuur, het ontwerp en presentatievorm van de elementen [afbeeldingen, beelden, bestanden, logo’s, kleurencombinaties en ieder ander element dat aan bescherming onderhevig is] vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten waarvan CHOVI SL de houder is.

Elke reproductie, verandering, distributie, openbare communicatie, ter beschikking stellen aan het publiek en in het algemeen, alle andere manieren van gedeeltelijke of volledige exploitatie van de elementen vermeld in de voorgaande paragraaf is uitdrukkelijk verboden. Deze exploitatiehandelingen kunnen alleen verricht worden met uitdrukkelijke toestemming  van CHOVI Sl en die moeten in ieder geval expliciet melding maken van het houderschap van de hierboven vermelde intellectuele eigendomsrechten van  CHOVI SL. De inhoud van de website mag alleen gereproduceerd worden [uitprinten of downloaden] voor privégebruik.

 1. Niet toegelaten is het gebruik van onderscheidingstekens [merken, handelsnamen], tenzij de wettelijke eigenaar hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5. Gebruik van cookies

OPTIONEEL GEBRUIK COOKIES

CHOVI SL deelt u mede dat tijdens de navigaties op onze website er “cookies” gebruikt worden, dit zijn kleine tekstbestanden die gegenereerd worden in de computer van de gebruiker en waarmee de volgende informatie verkrijgen:

 1. a) Datum en tijd van toegang tot onze web. Zo weten hoe laat er het meeste verkeer is en kunnen wij maatregelen nemen om te voorkomen dat de web overbelast raakt tijdens piekuren.
 2. b) Het aantal dagelijkse bezoeken van ieder onderdeel. Zo weten wij wat de gebieden met het meeste succes en kunnen wij de inhoud ervan doen toenemen en verbeteren, zodat de gebruikers een meer tegemoet komen resultaat verkrijgen.
 3. c) De datum en de tijd van de laatste keer dat de gebruiker onze web bezocht.
 4. d) Het ontwerp van de inhoud die de gebruiker koos tijdens zijn eerste bezoek aan onze web.
 5. e) Veiligheidselementen betrokken bij de toegangscontrole van de afgeschermde gebieden.

De vergaarde informatie is volledig anoniem en kan in geen geval in verband gebracht worden met een concrete, geïdentificeerde gebruiker. Dankzij deze informatie kan CHOVI SL zijn diensten verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de gebruiker.

Desalniettemin kan de gebruiker de cookies blokkeren, door het selecteren van de betreffende optie in de webbrowser. CHOVI SL deelt u mede dat in het geval dat u cookies uitschakelt de navigatie langzamer dan gewoonlijk kan zijn.

 

OPTIE GEEN COOKIES GEBRUIKEN

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die naar de computers van de gebruikers gezonden worden en daar worden opgeslagen, met het doel latere bezoeken te vergemakkelijken. CHOVI SL deelt u mede dat er geen “cookies” gebruikt worden voor de verbinding met het Portaal. Daarnaast stelt het bedrijf zich niet verantwoordelijk voor de cookies die gegenereerd kunnen worden bij het openen van websites of pagina’s van derden waarvan een link in het Portaal geplaatst is.

6. Vrijstelling van aansprakelijkheid.

CHOVI SL is niet aansprakelijk:

In het algemeen, met betrekking tot een oneigenlijk gebruik van de website eigendom van CHOVI SL.- De gebruikers moeten de website op gepaste wijze gebruiken, overeenkomstig de bovenstaande termen en voorwaarden, waarbij CHOVI SL op generlei wijze aansprakelijk is voor een onrechtmatig gebruik.

Wat betreft eventuele technische tekortkomingen. – is CHOVI SL in geen geval aansprakelijk voor de wijzigingen in de dienstverlening veroorzaakt door storingen van het elektriciteitsnet, in de netwerkverbinding voor data, de server of enige andere dienst.

Wat betreft de toegang tot haar door derden zal CHOVI SL de benodigde technische voorzorgsmaatregelen nemen om de gegeven en informatie waartoe men toegang krijgt te beschermen, maar zonder dat het bedrijf aansprakelijk is aansprakelijk is voor de handelingen van derden die door het schenden van de ingestelde veiligheidsmaatregelen, zich toegang verschaffen tot de bovenvermelde gegevens.

Deze site kan links naar andere sites van derden bevatten en CHOVI SL kan de inhoud daarvan niet controleren. Deze worden opgenomen voor informatiedoeleinden en dit houdt niet in dat CHOVI SL de inhoud van die websites aanvaardt of waarborgt. Om deze reden aanvaardt CHOVI SL geen aansprakelijkheid in verband daarmee, evenmin als de schade die deze om enige reden kunnen toebrengen aan uw computersysteem (apparatuur en programma’s), documenten of bestanden. In de mate dat de toepasselijke wetgeving dat toelaat, waarborgt CHOVI SL de betrouwbaarheid, beschikbaarheid van de website noch dat die blijft functioneren, noch de inhoud ervan om technische-, veiligheids-, controle redenen of onderhoud van de dienst, vanwege storingen die te wijten zijn aan de server die de inhoud host of andere tussenpersonen of leveranciers, vanwege aanvallen op het computersysteem, noch vanwege enige andere reden die voortvloeit uit oorzaken waarover het bedrijf geen controle heeft, en daarom is het gevrijwaard van directe of indirecte aansprakelijkheid daarvan.

CHOVI SL stelt zich niet aansprakelijk voor storingen, fouten of schade, zowel direct als indirect, die kunnen optreden in het computersysteem of de bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen die veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit uit de capaciteit of kwaliteit van uw computersysteem of de aanwezigheid van een virus of aan ander schadelijk computerprogramma op de computer die gebruikt wordt voor de verbinding met de inhoud van de website, de kwaliteit van de verbinding of toegang tot internet, vanwege slecht functioneren van uw browser of door het gebruik van computerprogramma’s waarvan de versies niet geactualiseerd zijn of die niet aangeschaft zijn met de desbetreffende gebruikerslicentie.

CHOVI SL is gevrijwaard van aansprakelijk voor alle claim met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de artikelen en afbeeldingen gepubliceerd op het portaal, en evenmin waarborgt het bedrijf de correctheid, echtheid en geldigheid van de inhoud op de website, dan wel eigen, van derden of gelinkt aan andere websites, waarbij het bedrijf volledig vrijgesteld is van aansprakelijkheid  die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

CHOVI SL is vrijgesteld van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige klacht, dit is inclusief de betaling van honoraria van advocaten vanwege klachten en claims ingediend door derden vanwege het niet nakomen door de GEBRUIKER van onze voorwaarden voor gebruik, toegang en privacybeleid, of een andere klacht vanwege het niet in acht nemen van de huidige wetgeving.

7. Wetgeving.

In het algemeen zijn de betrekkingen tussen CHOVI SL en de gebruikers van zijn telematische diensten, aanwezig op deze website onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie, waarbij de partijen in geval van een geschil dat voortvloeit uit de onderhavige overeenkomst voor te leggen en Rechtbanken en Gerechten waar de Gebruiker woonachtig is (Spanje).

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een of enige bepalingen van deze overeenkomst strijdig zijn met de wet moet bepaling of moeten die bepalingen opnieuw opgesteld worden zodanig dat die op de meest getrouwe wijze de intenties van de partijen weergeven, terwijl de andere bepalingen van kracht en toepasselijk blijven.

In geval dat een van de clausules van deze Overeenkomstig ongeldig of niet toepasselijk zijn, blijft het geldige of toepasselijke gedeelte en de rest van de bepalingen van de Overeenkomst van kracht en toepasselijk.