Basisinformatie over Gegevensbescherming van Webcontacten

Verantwoordelijke: CHOVI SL
Doel: Opstellen van de nieuwsbrief of nieuwsbulletin, publicaties, evenementen en andere informatie die verband houdt met de activiteiten van CHOVI SL
Rechtvaardiging: De verwerking geschiedt op basis van de toestemming die u ons verleent.
Ontvanger: Advertentie- en communicatiediensten
Internationale overdrachten: Personen belast met verwerking voor het beheren van nieuwsbrieven buiten de EU, vallend onder “Privacy Shield Rechten Inzage in, rectificatie en wissing van gegevens, evenals andere rechten, zoals in de aanvullende informatie wordt toegelicht.
Aanvullende informatie: U heeft inzage in de gedetailleerde informatie over hoe de gegevens verwerkt worden op onze website: http://www.chovi.com/politica-de-privacidad/

Privacybeleid

Privacy is belangrijk voor CHOVI SL. Deze verklaring bevat de praktijken in verband met de verwerking van de persoonlijke informatie op de websites van CHOVI SL, evenals de soort gegevens die worden verzameld, de follow-up, het gebruik en de verspreiding daarvan.

Wij van CHOVI SL begrijpen dat de privacy en de beveiliging van uw persoonlijke informatie uiterst belangrijk is. Daarom wordt in dit beleid bepaald wat wij met uw informatie doen en wat wij doen om die veilig te houden. Tevens wordt uitgelegd waar en hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, evenals uw recht op alle persoonlijke informatie die wij over u mochten bezitten.

Dit beleid is op u van toepassing indien u, gebruik makend makend van onze mobiele applicaties of op een andere wijze een van onze websites gebruikt of interacties met ons hebt via sociale media (onze “Services”).

Dit beleid geeft een goed beeld van ons streven uw persoonlijke informatie te beschermen.

Derhalve bevelen wij aan te zeerste aan dat u ons privacybeleid leest en accepteert voordat u verder surft op onze website.

Dit privacybeleid werd de laatste keer bijgewerkt op 18 mei 2018.

1. Identificatie van de bedrijfsnaam van de verwerkingsverantwoordelijke.

Overeenkomstig het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, inzake Bescherming Persoonsgegevens delen wij u mede dat de persoonsgegevens die verkregen worden ten gevolge van het ons zenden van persoonsgegevens opgenomen zullen worden in een bestand dat eigendom is van:

 • Bedrijfsnaam: CHOVI SL
 • Gevestigd in: Spanje
 • Telefoon nr.: 902 566 522
 • E-mail: choviresponde@chovi.com
 • Zetel: Pol. Ind. Font de Musa S/N de Benifaio 46450 (Valencia).
 • N.I.F/C.I.F.: B46070595
 • Maatschappelijk doel:

 

Wie is de Functionaris voor de Gegevensbescherming van CHOVI SL, en hoe kan ik contact met hem/haar opnemen?
De Functionaris voor de Gegevensbescherming is diegene de belast is met het beschermen van het fundamentele recht op gegevensbescherming bij CHOVI SL en die is belast met naleven van de regelgeving inzake gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van CHOVI SL op het volgende adres:
Contact DPO: _________________

2. Algemene privacy principes.

Indien en wanneer wij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, volgen wij de volgende praktische principes:

 • De persoonsgegevens worden op gepaste, wettelijke en transparante wijze verwerkt.
 • De persoonsgegevens worden voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doelen verzameld en worden niet verwerkt op een wijze die strijdig is met die doelen.
 • De persoonsgegevens zijn gepast, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doelen waarvoor die verwerkt worden.
 • De persoonsgegevens moeten correct en actueel zijn. Incorrecte gegevens moeten bijgewerkt of gewist worden.
 • De persoonsgegevens moeten in een identificeerbaar formaat worden dat niet meer dan het noodzakelijke toont.
 • De persoonsgegevens worden beveiligd met gepaste, efficiënte technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen het verlies, vernietiging of accidentele beschadiging daarvan door middel van het toepassen van passende technische of organisatorische maatregelen. (“integriteit en vertrouwelijkheid”).
 • Wij zetten ons in voor de principes van gegevensbescherming middels ontwerp en standaard gegevensbescherming.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe worden die gebruikt.

 • Rechtstreeks bij u:U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te geven. Maar, om u een volledige dienstverlening te kunnen bieden wordt er meestal persoonlijke informatie verzameld. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld over u wanneer u ons om informatie vraagt via de contactformulieren of wanneer u een account wordt toegekend. De soorten informatie die wij verzamelen kunnen uw e-mail adres, voornaam, achternaam, verblijfplaats en telefoonnummer omvatten.
 • Via cookies: Tevens kunnen wij informatie verzamelen via “cookies” die wij op uw computer of mobiel apparaat kunnen bewaren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat. Voor meer informatie over het gebruik en doelen van de cookies die wij gebruiken kunt u gaan naar ons privacybeleid. Maar tevens kunt u de instellingen van uw browser veranderen en cookies niet langer accepteren of u laten vragen of u de cookie van de website die u bezoekt wilt accepteren. Desalniettemin als u geen cookies accepteert kunt u alle onderdelen van onze dienstverlening blijven gebruiken.
 • Registraties:Wij kunnen bepaalde informatie registreren en opslaan in bestanden wanneer u interacties hebt met onze Diensten. Deze informatie kan het internetprotocol (IP) of andere adressen van het apparaat of identificatienummers evenals het type browser, internet provider, enz, omvat.

4.Gevallen waarin onze website uw persoonsgegevens opvraagt.

 1. Wanneer men zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op http://www.chovi.com/.
 2. Wanneer er opmerkingen geplaatst worden bij de op de blog gepubliceerde posts.
 3. Wanneer er iets gevraagd wordt via het contactformulier.
 4. Wanneer een van de diensten en/of producten die wij aanbieden worden aangevraagd.
 5. Wanneer u zich inschrijft op het formulier “kom bij ons werken”.

5. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

5.1 Aanvullende informatie verwerking “BEHEER WEBCONTACT”.

VERWERKING: BEHEER VAN HET WEBCONTACT

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking is het behandelen en beantwoorden van communicaties of verzoeken, per e-mail of via het contactformulier op de website.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van uw relatie met de Organisatie (en u niet om wissing daarvan heeft verzocht) en, in ieder geval, gedurende de termijnen bepaald in de regelgeving die van toepassing is op de beschreven verwerking.

 1. Is er sprake van Geautomatiseerde Besluiten of worden er Profielen Opgesteld?

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen over uw gegevens.

 1. Wat is rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

Gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke: De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang dat de verantwoordelijke nastreeft voor het behandelen en beantwoorden van de vragen en verzoeken die de belanghebbende via de web tot ons richt. Het gerechtvaardigde belang is gebaseerd op het bestaan van een belangstelling getoond door de belanghebbende die contact met ons opneemt en informatie van ons ontvangt, tot op een minimale invasie van zijn privacy en het gebruik van beperkte gegevens (contactgegevens).

 1. Aan welke Ontvanger worden uw gegevens meegedeeld?

5.1. Overdracht:

– Services van technologische platforms. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

– IT consulting diensten. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

5.2. Overdrachten:

– G Suite Google (De verwerkingsverantwoordelijke contracteert de virtuele infrastructuur daarvan en dit houdt in het beheer van e-mail, agenda, documenten, kantoorautomatisering programma’s, hosten van bestanden, enz. volgens een model van “cloud computing” via de G Suite diensten eigendom van de Organisatie Google LLC krachtens het EU-US Privacy Shield. – Beschikbare Informatie akkoord. op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5.2 Aanvullende informatie verwerking ‘BEHEER VAN AANBIEDINGEN EN VERKOOPACTIES”

VERWERKING: BEHEER AANBIEDINGEN EN VERKOOPACTIES

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking is het verzenden van commerciële informatie over aanbiedingen, acties en reclame van onze diensten.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Alle gegevens die verwerkt worden voor rechtstreekse marketing doeleinden worden bewaard zolang uw belang of relatie met de Organisatie van kracht is, daarna worden de gegevens 3 jaar bewaard als u niet uw belang vernieuwd of de handelsrelatie met onze organisatie reactiveert. Dit alles, onverminderd het feit dat u altijd het recht heeft uw toestemming in te trekken, evenals wissing van uw gegevens te gelasten.

 1. Is er sprake van Geautomatiseerde Besluiten of worden er Profielen Opgesteld?

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen over uw gegevens.

 1. Wat is de Rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

Toestemming van de belanghebbende. De rechtsgrond voor de verwerking is gebaseerd op de verleende toestemming, zonder dat in geen geval het intrekken van deze toestemming van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Aan welke Ontvanger worden uw gegevens meegedeeld?

 5.1. Ontvangers:

– Services van technologische platforms. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

– Reclame- en communicatiediensten. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

5.2. Internationale Overdracht van Gegevens:

– Beheer van Nieuwsbrieven met Mailchimp (Voor het verzenden van reclamemateriaal en aanbiedingen, onze Organisatie voorziet een internationale overdracht van uw contactgegevens waarvoor het bedrijf een virtuele infrastructuur heeft gecontracteerd, volgens een “cloud computing” model met MAILCHIMP eigendom van het Bedrijf  The Rocket Science Group, LLC krachtens het EU-US Privacy Shield. – Beschikbare Informatie akkoord op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

5.3 Aanvullende Informatie verwerking “BEHEER SELECTIEPROCEDURES”

      VERWERKING: BEHEER SELECTIEPROCEDURES

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking is het correct beheren van de vacaturebank van de Organisatie met het doel de arbeidsintegratie van de kandidaten of werkzoekenden te vergemakkelijken, evenals deze te doen deelnemen aan de sollicitatieprocedures verricht door de Organisatie.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden 12 maanden vanaf de datum van ontvangst van uw CV bewaard. In het geval dat u wordt aangenomen door de Organisatie delen wij u mede dat uw CV bewaard zal worden zolang de arbeidsrelatie van kracht is.

 1. Is er sprake van Geautomatiseerde Besluiten of worden er Profielen Opgesteld?

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen over uw gegevens.

 1. Wat is de rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

Toepassing van de precontractuele maatregelen op verzoek van de belanghebbende: De rechtsgrond voor de verwerking is gebaseerd op het gemeenschappelijk belang van beide partijen om een arbeidsovereenkomst op te kunnen maken.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

5.1. Ontvangers:

– Services van technologische platforms. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

– IT consulting diensten. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

5.2. Internationale Overdracht van Gegevens:

– G Suite Google (De verwerkingsverantwoordelijke contracteert de virtuele infrastructuur daarvan en dit houdt in het beheer van e-mail, agenda, documenten, kantoorautomatisering programma’s, hosten van bestanden, enz. volgens een model van “cloud computing” via de G Suite diensten eigendom van de Organisatie Google LLC krachtens het EU-US Privacy Shield. – Beschikbare Informatie akkoord op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 1. Waar komen uw persoonsgegevens vandaan?

Selectie bedrijven.

 1. Welke gegevens worden door ons verwerkt?

– identificatiegegevens:
– Fiscaal nummer/ Id nr.
– Beeld /Stem
– E-mail
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoon

– Overige kenmerkende gegevens:
– Persoonlijke kenmerken
– Sociale omstandigheden
– Academische en professionele
– Details van het werk

– Er worden geen speciaal beschermde gegevens verwerkt.

5.4 Aanvullende informatie verwerking “BEHEER GEREGISTREERDE GEBRUIKERS”.

VERWERKING: BEHEER SELECTIEPROCEDURES

 1. Met welk Doel verwerken wij uw gegevens?

Het doel van de verwerking is overgaan tot het afhandeling en registratie van gebruikers op de Website van de Organisatie, maakt het mogelijk dat de belanghebbende de gebruikersaccount zelf kan beheren.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard tijdens de duur van uw relatie met de Organisatie (en u niet om wissing daarvan heeft verzocht) en, in ieder geval, gedurende de termijnen bepaald in de regelgeving die van toepassing is op de beschreven verwerking.

 1. Is er sprake van Geautomatiseerde Besluiten of worden er Profielen Opgesteld?

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen over uw gegevens.

 1. Wat is de rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van abonnementsovereenkomst bij de website volgens de Juridische Mededeling en de Algemene Gebruiksvoorwaarden vermeld op onze website.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

5.1. Ontvangers:

– Services van technologische platforms. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

– IT consulting diensten. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie.

5.2. Internationale Overdracht van Gegevens:

– G Suite Google (De verwerkingsverantwoordelijke contracteert de virtuele infrastructuur daarvan en dit houdt in het beheer van e-mail, agenda, documenten, kantoorautomatisering programma’s, hosten van bestanden, enz. volgens een model van “cloud computing” via de G Suite diensten eigendom van de Organisatie Google LLC krachtens het EU-US Privacy Shield. – Beschikbare Informatie akkoord op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

5.5 Aanvullende informatie verwerking “BLOG BEHEER”.

 1. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking is het modereren en beantwoorden van opmerkingen gemaakt door de Gebruikers van de blog.

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang uw belang bij of relatie met de Organisatie van kracht is, daarna worden de gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard, mits u niet uw belang vernieuwd of de handelsrelatie met onze Organisatie reactiveert. Dit alles, onverminderd het feit dat u altijd het recht heeft uw toestemming in te trekken, evenals wissing van uw gegevens te gelasten.

 1. Is er sprake van Geautomatiseerde Besluiten of worden er Profielen Opgesteld?

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen over uw gegevens.

 1. Wat is de rechtvaardiging voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrond van de verwerking is de toestemming die verleend is door middel van de handeling van het plaatsen van reacties op de blog.

 1. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

5.1. Ontvangers:

– Services van technologische platforms. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie).

– IT consulting diensten. (Dienstverlener ingehuurd door de Organisatie.

5.2. Internationale Overdracht van Gegevens:

– G Suite Google (De verwerkingsverantwoordelijke contracteert de virtuele infrastructuur daarvan en dit houdt in het beheer van e-mail, agenda, documenten, kantoorautomatisering programma’s, hosten van bestanden, enz. volgens een model van “cloud computing” via de G Suite diensten eigendom van de Organisatie Google LLC krachtens het EU-US Privacy Shield. – Beschikbare Informatie akkoord op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

6. De grondslagen voor de legitimiteit die wij gebruiken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Deze website gebruik diverse systemen voor het verzamelen van persoonsgegevens, en deze zullen altijd op legale, billijke en transparante wijze verwerkt worden. Voor iedere verwerking beschreven in punt 5 “Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken” worden de rechtsgronden van de verwerking beschreven.

Maar voor die verwerkingen die wij baseren op uw toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, willen wij u erop wijzen dat u te allen tijde het recht heeft die toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen gebruik makend van de contactgegevens vermeld in dit Privacybeleid of door de optie “Afmelden voor Commerciële Communicaties” onderaan de pagina van iedere communicatie wanneer die toestemming gebaseerd is op directe marketing activiteiten aan te vinken. In geen geval zal het intrekken van de toestemming een negatieve uitwerking hebben op de dienstverlening en/of producten die u bij CHOVI SL bestelt.

7. Hoe delen wij uw persoonsgegevens.

CHOVI SL wijdt zich niet aan de verkoop van uw persoonlijke informatie. Wij zijn van mening dat deze informatie een vitaal onderdeel vormt van onze relatie met u. Toch bestaan er bepaalde omstandigheden waaronder wij uw persoonlijke informatie kunnen delen met derde, zoals hieronder aangegeven wordt:

 1. Met uw uitdrukkelijke toestemming:Wij delen uw persoonlijke informatie niet met bedrijven, organisaties of personen die niet verbonden zijn met CHOVI SL tenzij wij daar uw toestemming voor hebben.
 2. In geval van verkoop, fusie, overname of soortgelijk:Als wij aan een fusie, overname, verkoop van alle of een belangrijk deel van onze activa of een andere soortgelijke transactie werken, kan uw informatie worden overgedragen als onderdeel van die transactie. Wij delen u per e-mail en/of een belangrijke kennisgeving op onze website mede dat die transactie onderweg is en alle beslissingen die u kunt nemen met betrekking tot uw informatie.
 3. Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen:wanneer de verspreiding noodzakelijk is voor het naleven van onze verplichtingen bepaald in de wetten, normen, juridische procedures of verzoeken van de regering waar wij onder vallen.
 4. Voor het indienen, uitoefenen of zich verdedigen tegen claims of wanneer de rechtbanken optreden in uitoefening van hun gerechtelijke functie:Onder bepaalde omstandigheden kan het verspreiden van de persoonsgegevens verplicht omdat die onderworpen een vereiste, bevel of dagvaarding.
 5. Voor de dienstverlening door leveranciers die voor onze rekening werken. Soms ondertekenen wij overeenkomsten met zorgvuldig geselecteerde derden zodat die ons kunnen helpen bij het verlenen van diensten van de Web als:
 6. e-mail marketing platform voor het beheren van de verzending per e-mail van elektronische nieuwsbrieven en reclame voor onze diensten.
  b. Webhosting met het doel diensten van hosting en e-mail te verlenen.
  c. Webplatform:  om technische ondersteuning te bieden voor de door de web gecreëerde code
 7. Samengevoegde of Niet Identificeerbare gegevens:Wij mogen samengevoegde of andere niet persoonlijke informatie die u niet identificeert rechtstreeks delen met derden om de algemene ervaring van onze Diensten te verbeteren.

8. Bewaren van persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie indien dat nodig is voor het voldoen aan de doeleinden van verwerking waarvoor die verzameld werden. Wij bewaren uw persoonsgegevens indien dat nodig is voor het voldoen aan onze commerciële of contractuele vereisten. Als die beëindigd is blijven de verwerkte gegevens behouden gedurende wettelijk voorziene termijnen of gedurende de termijn die een rechter of een rechtbank kan bepalen, rekening houdend met de verjaringstermijnen van rechtshandelingen. Alle gegevens die voor rechtstreekse marketing doeleinden worden bewaard zolang uw belang of relatie met de Organisatie bestaat, daarna worden de gegevens tot 3 jaar bewaard, daarna worden de gegevens 3 jaar bewaard als u niet uw belang vernieuwd of de handelsrelatie met onze organisatie reactiveert.  Dit alles, onverminderd het feit dat u altijd het recht heeft uw toestemming in te trekken, evenals wissing van uw gegevens te gelasten.

9. Verzending en registratie van persoonsgegevens.

Het verzenden van persoonsgegevens is verplicht uit hoofde van de doeleinden beschreven in put 5. Als de verzochte persoonsgegevens niet verstrekt worden of als dit beleid inzake gegevensbescherming niet aanvaard wordt kan men zich niet aanmelden, registreren of informatie over de producten en diensten van CHOVI SL ontvangen.

10. Veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

CHOVI SL deelt u mede dat het bedrijf mechanismen en zowel technische als organisatorische maatregelen implementeert en toepast die een bepaald veiligheidsniveau bij de verwerking die afgestemd is op het risico waarborgen.

Daarom heeft, CHOVI SL op grond van een objectieve beoordeling de variabele probabiliteit risico’s en aantasting van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (beoordelingsfase van de risico’s) geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld risico’s, en dientengevolge heeft CHOVI SL in de behandelingsfase van de risico’ de benodigde en efficiënte mechanismen en veiligheidsmaatregelen toegepast om de risico’s van vernietiging, verlies of accidentele of illegale wijziging van de verzonden persoonsgegevens die op een andere wijze bewaard of verwerkt worden, of de communicatie van of niet bevoegde inzage in die gegevens.

Tevens garandeert CHOVI SL de gebruiker dat het beroepsgeheim of vertrouwelijk in acht genomen wordt met betrekking tot de persoonsgegevens van de gebruikers en de verplichting die beschermen.

 

11. Rechten van de belanghebbende.

Als gebruiker kunt u uw communicaties richten en uw ARCO rechten uitoefenen volgens de formaliteiten opgelegd door de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  van 27 de april 2016 betreffende de bescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Bij alle handelingen die wij verrichten in verband met uw privacy doen wij ons best de huidige regelgeving na te leven, deze noemt een aantal rechten van de belanghebbende die wij hieronder opsommen:

Recht op informatie

U hebt recht op heldere, beknopte, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Wij verschaffen u die informatie in punt 5 van dit Beleid.

Recht op inzage

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben (met zekere beperkingen).

Duidelijk ongegronde, excessieve of repeterende verzoeken worden mogelijk niet in behandeling genomen.

Indien u dit recht wilt uitoefenen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht op rectificatie

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren wanneer die onjuist of niet langer geldig zijn die te laten aanvullen wanneer die niet volledig zijn.

Indien u dit recht wilt uitoefenen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media. Als u een account heeft is het waarschijnlijk eenvoudiger die zelf te corrigeren door uw profiel aan te passen.

Recht op wissing /recht op verwijdering

In bepaalde gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Hier moet worden vermeld dat dit geen absoluut recht is, aangezien wij wettelijke of gewettigde redenen kunnen hebben die te bewaren.

Indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens wissen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht op bezwaar tegen rechtstreekse marketing inclusief het opstellen van profielen

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze rechtstreekse marketing communicaties.

De eenvoudigste manier om u af te kunnen melden is door te klikken op de link “Meld u af” in alle e-mails fo communicaties die wij u toezenden. Zo niet, kunt u ons altijd e-mail sturen naar: choviresponde@chovi.com of telefonisch op nummer 902 566 522.

Om u te verzetten tegen het opstellen van profielen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht te allen tijde uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming

In het geval dat er toestemming is verleend voor een doeleinden vermeld en bepaald in de verwerkingen waarnaar wij verwijzen, delen wij u mede dat u te allen tijde het recht heeft uw toestemming in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de wettelijkheid van de behandeling gebaseerd op de daarvoor verleende toestemming.

Om zich te informeren over de verwerkingen gebaseerd op toestemming, verwijzen naar punt 5 van dit beleid.

Indien u uw toestemming wilt intrekken, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht op bezwaar tegen de verwerking gebaseerd op tegemoet komen aan het gerechtvaardigd balang

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens wanneer de verwerking gebaseerd is op het tegemoet komen aan de gerechtvaardigde belangen. Om u te informeren over welke verwerkingen gebaseerd zijn op toestemming verwijzen wij naar punt 5 van dit beleid.

Indien u dit recht wilt uitoefenen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht op het indienen van een claim bij een toezichthoudende autoriteit

Tevens delen wij u mede dat wanneer u geen genoegdoening heeft gekregen bij het uitoefenen van uw rechten of die manier van uitoefenen daarvan u een klacht kunt indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. Voor meer informatie over dit recht en hoe dat uit te oefenen kunt u zich richten tot de AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

Neem gerust contact met ons op over een van de hieronder vermelde media voordat u een klacht indient bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Recht op gegevens-overdraagbaarheid

U heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u ons verstrekt heeft op een gestructureerde wijze, voor algemeen gebruik en machineleesbaar om die te kunnen doorzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerking is gebaseerd op het uitvoeren van een overeenkomst of op uw toestemming en de verwerking geschiedt met geautomatiseerde middelen. Om u te informeren of de verwerkingen gebaseerd zijn op uw toestemming verwijzen wij naar punt 5 van dit beleid.

Neem voor meer informatie contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht  op beperking van de verwerking

U heeft het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen. Indien u dat recht uitoefent, is de verwerking van uw gegevens onderworpen aan beperkingen, en daarom kunnen wij die wel verzamelen, maar niet langer gebruiken noch verwerken.

U kunt dit recht uitoefenen onder bepaalde omstandigheden bepaald door de Algemene Regeling Gegevensbescherming, en wel als volgt:

 • De belanghebbende vecht de juistheid van de persoonsgegevens aan, gedurende een termijn waarbinnen de verantwoordelijke de tijd heeft de juistheid daarvan te controleren;
 • De verwerking moet legaal zijn en de belanghebbende maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan een beperking van het gebruik daarvan;
 • De verantwoordelijke heeft de gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de belanghebbende heeft die nodig voor het indienen, uitoefenen en verdedigen tegen claims;
 • De belanghebbende maakt bezwaar tegen de verwerking krachtens artikel 21, lid 1, en dan wordt onderzocht of de wettige redenen van de verantwoordelijke prevaleren boven die van de belanghebbende.

Indien u dit recht wilt uitoefenen, neem contact met ons op via een van de hieronder vermelde media.

Recht op uitschakeling

Cookies           Te allen tijde kunt u de cookies uitschakelen. In het algemeen zullen internetbrowsers standaard zijn ingesteld op het accepteren van Cookies, maar u kunt dat eenvoudig uitschakelen door de configuratie van de browser te wijzigen.

Veel cookies worden gebruikt voor het faciliteren van het gebruik of functionaliteit van de websites, derhalve kunt u als u die uitschakelt niet langer genieten van alle of een deel van de diensten verleend via onze website, kunt u problemen hebben bij het gebruik daarvan of problemen met uw sessie als u er een wilt starten.

Indien u de cookies verzonden door onze websites wilt beperken of blokkeren (hetgeen u kunt verhinderen bepaalde onderdelen van de web te openen) of van ander webs/ programma’s, kunt u dat doen via de configuratie van uw browser.

Hoe kunt u uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen moet u een schrijven zenden naar het volgende adres Pol. Ind. Font de Musa S/N de Benifaio 46450 (Valencia), of dit e-mail adres: choviresponde@chovi.com met als onderwerp “RGPD Valencia”. U moet aangeven voor welke van de rechten u genoegdoening wenst en, tegelijkertijd, tezamen met een een fotokopie van uw ID of een soortgelijk identiteitsbewijs. In het geval dat u zich laat vertegenwoordigen, wettelijk voorgeschreven of vrijwillig, moet u ook een document aanhechten dat de vertegenwoordiging aantoont en een identificatiebewijs. Als u een model daarvan wenst::

 

12. Verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens met betrekking tot veroordelingen en strafbare feiten.

Bij het gebruiken van de vrije velden is het niet toegestaan persoonlijke informatie in te voeren van personen die hun etnische afkomst of ras, hun politieke overtuiging, hun religieuze of filosofische achtergrond, of lidmaatschap van een vakbond onthult, en het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens bedoeld om personen eenstemmig te identificeren, gegevens in verband met de gezondheid van, of in verband met het seksleven of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon, evenmin als de gegevens inzake veroordelingen of gepleegde strafbare feiten. In het geval dat er op een van onze formulieren informatie wordt ingevoerd die verband houdt met de bovenvermelde aspecten worden die onmiddellijk gewist van onze it-systemen zonder dat de gestelde vraag behandeld zal worden, aangezien die gegevens niet nodig, noch relevant zijn voor de doelen die vastgesteld werden voor de verwerkingen op deze website.

13. Links naar andere websites.

Soms bieden wij u links naar andere websites, maar deze websites vallen niet onder ons toezicht. Derhalve zijn wij niet tegenover u aansprakelijk voor de problemen die kunnen rijzen in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens, de inhoud van de website of de diensten aangeboden op onze website Derhalve raden wij u aan ons privacybeleid te raadplegen om te zien hoe iedere provider uw informatie kan verwerken.

14. Kwaliteit van de gegevens.

Met het doel te voldoen aan de privacy principes, in het bijzonder de kwaliteit van de gegevens van CHOVI SL, delen wij u mede dat u ons uitsluitend uw eigen persoonsgegevens dient te verstrekken en niet die van een ander, tenzij die u wettelijk vertegenwoordigt. Tevens, voor het optimaliseren van de kwaliteit van de informatie is het voor ons noodzakelijk dat de verstrekte gegevens correct, actueel en waar zijn.

In het geval dat de door u verstrekte gegeven van iemand anders zijn die u niet vertegenwoordigt of dat uw eigen gegevens of die van een ander die u vertegenwoordigt vals, onjuist, niet actueel of niet gepast zijn bent u aansprakelijk voor alle schade, direct en/of indirect die wordt toegebracht aan derden of aan CHOVI SL.

De gegevens die van de Gebruiker gevraagd worden en aangegeven zijn met een asterisk (*) zijn noodzakelijk om contact kunnen opnemen met de Gebruiker. In geen geval houdt het verstrekken van meer gegevens dan absoluut noodzakelijk in dat de kwaliteit van de dienstverlening minder wordt.

15. Gegevens van minderjarigen of gehandicapten.

Het is minderjarigen niet toegestaan deze Service te gebruiken, en daarom verzoeken wij u als u onder de 16 bent af te zien van het gebruik van de diensten op onze web.

CHOVI SL mag aanvullende informatie of documentatie opvragen teneinde de leeftijd van de belanghebbende te controleren, rekening houdend met de beschikbare technologie.

 

16. Bijwerken van gegevens.

De gebruiker is de enige bron van informatie van zijn/haar persoonsgegevens, en daarom verzoekt CHOVI SL u dat u, teneinde uw gegevens te allen tijde actueel en bij te houden, overeenkomstig de principes van de AVG, dient u aan het adres dat opgegeven is voor de uitoefening van uw rechten op inzage in, rectificatie, wissing en bezwaar,  alle wijzigingen daarin door te geven, evenals wanneer u uw activiteit binnen het bedrijf dat u in voorkomend geval vertegenwoordigt om over te kunnen gaan tot de verwijdering en/of historische verwerking daarvan.

 1. Toestemming tot toezending van reclame.

Volgens de Wet op de Informatiemaatschappijen, mag CHOVI SL geen reclame of promotionele communicaties of een andere gelijksoortige elektronische communicatie verzenden waarvoor niet eerst toestemming is verleend door de ontvangers daarvan, door middel van het accepteren van dit Privacybeleid of via andere toestemmingsmethodes gebruikt door CHOVI SL.

Voor alle gebruikers waarmee een eerdere contractuele relatie bestaat, is CHOVI SL bevoegd tot het verzenden van commerciële communicaties over de producten of diensten van CHOVI SL die soortgelijk zijn aan die eerst het onderwerp van de overeenkomst met de klant waren. In ieder geval mag de gebruiker vrijwillig verzoeken niet langer die communicaties te ontvangen via een van de kanalen van de Klantenservice nadat de gebruiker eerst zijn identiteit aantoont, of zich afmeldt in de reclame e-mail zelf.

Uw persoonsgegevens blijven voor onbepaalde tijd bewaard in onze systemen om verkoopcampagnes van de producten en diensten van het bedrijf uit te voeren, zolang u niet uw recht uitoefent om bezwaar te maken tegen het ontvangen van die reclame.

17. Sociale netwerken.

Indien u zich een fan, follower of dergelijk van ons bedrijf verklaart op een van de sociale netwerken, moet u in de context van de verwerking rekening houden met het feit dat CHOVI SL uw gegevens alleen op beperkte wijze kan raadplegen of verwijderen aangezien u een specifiek profiel bezit. U moet alle rectificaties van uw gegevens of beperking van de informatie of publicaties verrichten via de configuratie van uw profiel of gebruiker op het sociale netwerk zelf. Standaard verleent u toestemming tot:

 1. a) Het verwerken van uw persoonsgegevens binnen de omgeving van dat sociale netwerk en overeenkomstig het Privacybeleid daarvan.
 2. b) inzage door CHOVI SLin de gegevens opgenomen in uw profiel of biografie, afhankelijk van de configuratie die u heeft ingesteld voor uw privacy op ieder netwerk, deze kunnen meer of minder ruim zijn.
 3. c) dat het nieuws dat gepubliceerd wordt over onze evenementen of onze opmerkingen kan verschijnen op uw prikbord of biografie.
 4. d) Als u communicaties ontvangt over onze producten/evenementen.

Als u ons niet langer wilt volgen hoeft u alleen maar te klikken op de optie “Niet langer fan zijn” of “niet langer volgen”.

18. Wijziging van dit privacybeleid.

CHOVI SL behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om dat aan te passen aan toekomstige nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals praktijken van de índustrie, en brengt de gebruikers vooraf op de hoogt van de daarin aangebrachte veranderingen.

Een ononderbroken gebruik door de Gebruiker van CHOVI SL houdt een bekrachtiging van dit document in, met alle wijzigingen en verandering die daarin mochten zijn aangebracht.

Vanwege dezelfde hierboven vermelde redenen behoudt CHOVI SL zich het recht voor de CHOVI SL Service gedeeltelijk of volledig te wijzigen of te onderbreken, of de Gebruiker daar nu wel of niet een kennisgeving van heeft ontvangen. CHOVI SL stelt zich aansprakelijk tegenover de Gebruiker noch tegenover derden voor het uitoefen van zijn recht tot het wijzigen of onderbreken van de CHOVI SL Service.